Vols desgravar la teva aportació a la declaració de la renda?

Vols desgravar la teva aportació a la declaració de la renda?

2019, Jan 14    

Quan confeccionem formularis de donatius ens interessa destacar la possibilitat que tenen els donants de desgravar la seva aportació a la declaració de la renda. D’aquesta manera fent un donatiu de 100 € l’organització rep el 100% de l’import i el donant acaba recuperant 75 € a través de la seva declaració de la renda.

Hi ha un aspecte relacionat amb aquesta normativa que pot generar certa confusió a l’hora d’aplicar-lo dins del formulari: la possibilitat de deixar a l’elecció del donant l’opció de fer (o no) aquesta desgravació.

He fet la consulta al servei d’assessorament econòmic per entitats de Xarxanet que adjunto a continuació conjuntament amb la resposta rebuda:

Pregunta

Fins a quin punt és necessari una casella en els formularis de donatius que permeti marcar si es vol desgravar l’aportació a la declaració de la renda? Hem vist que hi ha algunes organitzacions que ho demanen i d’altres que no.

Resposta

De la normativa que regula el mecenatge (Llei 49/2002, i el reglament que la desenvolupa, Decret 1270/2003 es pot interpretar que l’obligació de declarar el donatiu neix en el moment en què s’expedeix el document de certificació (article 6.2. de la Llei 49/2002), perquè el que s’ha de declarar en el model 182 són les certificacions expedides, i no tots els donatius rebuts:

Obligados a presentar el modelo 182. Están obligados a presentar el modelo 182 todas aquellas entidades perceptoras de donativos, donaciones o aportaciones que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, cuando hayan expedido certificaciones acreditativas de los donativos, donaciones o aportaciones,”

Font: Instruccions per a la complimentació del model 182, Agència tributària.

Seria possible, doncs, que hi hagués alguna persona donant que renunciés expressament a aquesta certificació i que, per tant, no volgués ser inclosa a la declaració de donatius. Si passés això, cal deixar-li clar que perdria el dret de deduir i no podria, a posteriori, demanar la certificació. I si el donatiu fos de 100 € o superior, encara que no es declari i per donar compliment a la Llei de prevenció de Blanqueig de Capital, igualment l’entitat ha d’obtenir i guardar les seves dades identificatives.

Per tant, en certa manera té el seu sentit el tema d’incloure una casella preguntant si ho vol deduir o no.

De la resposta rebuda podem concloure que es pot deixar al donant la possibilitat d’escollir si vol desgravar una aportació a la nostra entitat en la seva declaració de la renda i serà pertinent oferir-li l’opció d’indicar-ho en el moment de fer el donatiu.

Un altre tema diferent ja serà si ens interessa o no oferir aquesta possibilitat als nostres donants.